Marzena Kitajewska

Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

tel. 022 725 80 05 wewn. 123

pokój nr 1 (parter)

 


KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (osoba uprawniona), do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, przy czym jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

Bezskuteczną egzekucją jest natomiast egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełniej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, gdy brak jest podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub gdy osoba uprawniona nie jest w stanie wskazać miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia przyznaje się bezterminowo.

Warunkiem uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest pozyskiwanie dochodu rodzinnego w kwocie nie przekraczającej 725 zł. w przeliczeniu na jedna osobę.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są co do zasady wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak przepisy określają ich górna granicę. Granica ta wynosi 500 zł. na dziecko. Należy więc zauważyć, iż jeśli alimenty są zasadzone w wysokości 800 zł., to osoba uprawniona otrzyma kwotę o 300 zł mniejszą.

KIEDY ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ

Świadczenia nie przysługują, gdy osoba uprawniona do ich otrzymywania została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub gdy zawarła związek małżeński.

OKRES ŚWIADCZENIOWY

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Sam okres świadczeniowy natomiast trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego,

OBOWIĄZKI OSOBY UPRAWNIONEJ

Osoba, której przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany jej sytuacji, które maja wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do sytuacji takich zalicza się między innymi zmianę w liczbie członków rodziny oraz uzyskanie lub utratę dochodu.


Komunikaty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 965

Utworzono dnia: 08.04.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 199

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

20.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

29.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

28.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

15.01.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

15.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

09.09.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

15.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Oświadczenie

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór oświadczenia - konto

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór oświadczenia - szkoła

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 4

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika nr 4b

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór załącznika 2a i 4a do wniosku o funduszu alimentacyjny.

15.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

10.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

09.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

09.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

09.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

09.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

09.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

09.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Fundusz alimentacyjny

08.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ustawa z dnia 7 września 2007r.

08.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r

08.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ustawa z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

08.04.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika ff

08.04.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Fundusz alimentacyjny