W związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz. U. z 2016r. poz. 195/, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat programu "Rodzina 500+" opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus w UE

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 


►Przewodnik po programie Rodzina 500+ w serwisie  OBYWATEL.GOV.PL


INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW SKŁADANYCH ZA POMOCĄ
SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz.U. z 2016r. poz. 195/, wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, podpisuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz. U. z 2014 r. poz. 1114/ (ust. 7).

Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku bankowego (ust. 8).


A zatem, zgodnie z ww. zapisami prawa wniosek i załączniki do wniosku o świadczenie wychowawcze mogą być kierowane do organu właściwego jedynie za pomocą:

- systemu teleinformatycznego e-puap

- systemu teleinformatycznego Emp@tia

- systemu teleinformatycznego PUE ZUS

- systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną

 

U W A G A !

Wnioski złożone przy użyciu konta poczty elektronicznej niespełniającej wymogów systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji lub złożone w postaci elektronicznej za pomocą systemów niewymienionych w art. 13 ust. 5 nie będą rozpatrywane.

A zatem w przypadku, gdy na konto poczty elektronicznej tut. organu popularnie nazywanej adresem mailowym (e-mail), Strona przekaże np.: zeskanowany wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wniosek ten nie zostanie rozpatrzony.InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1399

Utworzono dnia: 03.03.2016

Dokument wprowadził:
Renata Bogucka

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

25.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu

10.10.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

31.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

31.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

31.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

24.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2 (inne dochody)

24.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 4 (gospodarstwo rolne)

24.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 3 (działalność)

24.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik 2 (inne dochody)

24.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Oświadczenie składka zdrowotna

24.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Oświadczenie - brak zmian

24.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Dokumenty do wniosku

24.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wniosek "Rodzina 500+"

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

11.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Specjalne numery kontaktowe

11.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

11.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

11.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

11.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

10.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

09.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

09.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

09.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

09.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

09.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informator

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Rodzina 500+

03.03.2016, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Rodzina 500+